Contacti'ns     |

Envieu el vostre resum a través del formulari, abans del 26 de març.

S’acceptaran dos tipus d’aportacions:
- Treballs originals de recerca
- Experiències pràctiques: Experiències que s’hagin dut a terme i que no s’hagin estudiat seguint el mètode científic però que es consideri que descriuen com, mitjançant l’activitat física, l’esport o les arts  escèniques es pot transfomar la societat .

Tots els resums seran revisats pel Comitè Científic del congrés, a través d´un procés de revisió a cegues.

Es notificarà als autors si el seu resum ha estat acceptat a partir del 15 d'abril de 2019.

La revisió del comitè científic estarà basada en els següents criteris: originalitat / novetat, significació dels resultats de la recerca i rellevància per les àrees del congrés i s´assignaran a les sessions adequades per a presentacions orals, per a les sessions de pòsters o bé com a part del programa convidat per formar part de les sessions plenàries.

Els participants hauran d'indicar la preferència del tipus de presentació (oral o pòster).

L'autor o autora haurà de triar entre els següents temes de participació:
- Ciutats intel·ligents i saludables
- Educació Física de Qualitat (EFQ)
- Competició educativa
- Inclusió, gènere, cooperació i solidaritat
- Ciència i tecnologia per a la transformació social
- Motricitat i benestar
- Experiències d’innovació educativa en activitat física i arts escèniques

Format del resum:
- Tots els resums han d'estar escrits en anglès.
- Els resums estan restringits a 1.000 paraules i 2 figures.
- Els resums han de seguir l'estructura d'Introducció, Mètodes, Resultats, Discussió i Conclusió. Aquesta estructura es podria canviar si el resum és una experiència pràctica.
- En el cas que el resum presenti una experiència pràctica, es recomana un enllaç a un vídeo que resumeixi l'experiència o mostri imatges reals.
- Les referències en el text han de ser citades al final del resum, seguint la 6a edició de l'APA (han d'ajustar-se a les 1000 paraules).
- Tot el contingut del resum és responsabilitat exclusiva de l'autor (s) o autora (es) el resum.
- Podeu obtenir una vista prèvia del resum durant el procés de tramesa.

Tots els resums acceptats es publicaran al Llibre dels resums del congrés.

Es convidaran les 20 millors contribucions originals d'investigació per ampliar el resum i escriure un article revisat per parells en anglès, espanyol o portuguès per a un número especial en la Revista de Psicología del Deporte - Journal of Sport Psychology. La revista està indexada en bases de dades de recerca com JCR (2017: 0.922), SJR (2017-: 0.469) o SCImago (2017: 0.470). Les directrius d'enviament es poden consultar a www.rpd-online.com/about/submissions.

La participació serà sense comissions de tramesa i els autors poden rebutjar la invitació. Els manuscrits no poden superar les 5000 paraules i s'han de presentar abans del 30 de juny.

El comitè científic pot seleccionar algunes contribucions per formar part del programa convidat.  La Inscripció al congrés de l'autor o autora principal de cada una de les comunicacions seleccionades estarà coberta per l'organització del congrés i els autors poden rebutjar la invitació.

Els millors resums relacionats amb les arts escèniques o la creativitat seran convidats a escriure un capítol en anglès o espanyol per al llibre "Artes escénicas y creatividad para transformar la sociedad y la educación", editat per AFYEC (Associació de Professors d'Educació Física i Expressió Corporal) . Els resums seleccionats poden ser contribucions de recerca (no seleccionats per ser part del número especial de la Revista de Psicología del Deporte) o experiències pràctiques. La participació serà sense cost i els autors poden rebutjar la invitació.

Format de presentació
Les primeres autories dels resums acceptats hauran de presentar les comunicacions orals o la presentació dels pòsters. Les primeres autories s’hauran d’inscriure al congrés i pagar la quota d’inscripció abans del 15 de maig (inclòs) per garantir la publicació del resum en el llibre de resums del congrés. Les inscripcions que es facin posteriorment seran excloses del llibre de resums i del programa científic.

Comunicacions orals

El format de la comunicació oral serà en Power Point (16:9). La durada serà de 10 minuts, més 5 de  preguntes i discussió. Les sessions de presentacions  orals seran realitzades en anglès.

Presentacions en format de pòster
La mida dels pòsters serà: alçada 120 cm x amplada 90 cm. Els pòsters estaran redactats en llengua  anglesa. Les primeres autories dels pòsters es responsabilitzaran d’estar durant la sessió de  pòsters que se li hagi designat per poder respondre preguntes o debatre el pòster amb la resta de  participants.
No hi haurà un temps específic per exposar el pòster. Els pòsters s’hauran de penjar al matí en els espais  especificats per l’organització i s’hauran de treure al vespre.